GMR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben personeel en ouders invloed op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur. Voor inspraak van personeel en ouders bij onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De primaire gesprekspartner van de GMR is de directeur-bestuurder van Talent Primair.

Iedere school van de stichting heeft een afgevaardigde in de GMR. De raad bestaat uit 22 leden; 11 personeelsleden en 11 ouders. Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat voor het schooljaar 2017-2018 uit de volgende personen:

  • Voorzitter:                    Dick Does (personeel)
  • Vicevoorzitter:             Rudolph Donkers (ouder)
  • Algemeen lid:               Thijs Elderenbosch (ouder)
  • Ambtelijk secretaris:  Carin Smits

De GMR werkt voor het voorbereiden van stukken en het delen van kennis met drie commissies: de Financiële Commissie, de Commissie Personeel en Organisatie en de Commissie Kwaliteit van onderwijs.

De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een medezeggenschapstatuut 7.01 GMR Statuut  en een medezeggenschapsreglement 7.02 GMR Reglement goedgekeurd.

Als u vragen heeft over de GMR, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris via gmr@talentprimair.nl.