Gemeen­schappelijke Mede­zeggen­schapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben personeel en ouders
invloed op het schoolbeleid. De primaire gesprekspartner van de MR is de schooldirecteur.
Voor inspraak van personeel en ouders bij onderwerpen die voor de scholen van
gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn is er een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR). De primaire gesprekspartner van de GMR is de directeur-
bestuurder van Talent Primair.

Het streven is dat iedere school van de stichting een afgevaardigde heeft in de GMR. De raad
bestaat dan uit 21 leden, waarvan in ieder geval 10 personeelsleden en 10 ouders. Komend
schooljaar laten twee scholen zich vertegenwoordigen door dezelfde persoon. Op dit
moment zijn nog vijf plaatsen in de personeelsgeleding vacant.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat voor het schooljaar 2022-2023 uit de volgende
personen:

  • Voorzitter: Rudolph Donkers (ouderlid OBS Godelinde)
  • Vicevoorzitter: vacant
  • Algemeen lid: Judith van den Boom (personeelslid OBS De Zuidwend)
  • Ambtelijk secretaris: Carin Smits

De GMR werkt voor het voorbereiden van stukken en het delen van kennis met drie
commissies: de Financiële Commissie, de Commissie Personeel en Organisatie en de
Commissie Onderwijs en Kwaliteit.

De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een medezeggenschapstatuut 7.01 GMR Statuut en een medezeggenschapsreglement goedgekeurd.

Als u vragen heeft over de GMR, kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris via gmr@talentprimair.nl.

Jaarverslagen GMR

 

 

Ons laatste nieuws

Talent Primair

Talent Primair is een professionele onderwijsorganisatie met basisscholen in Gooi en Vechtstreek die op betrokken wijze talenten ontwikkelt voor een betere wereld.

Volg ons op Twitter

Twitter feed is not available at the moment.

Contact

Talent Primair

Amersfoortsestraatweg 180c
1272 RR Huizen

Wij hebben oog voor talent!
+