ANBI

Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek, met als werknaam Talent Primair, heeft een ANBI status. Het RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 811562827.

De contactgegevens van Talent Primair vind u op deze site.

Doelstelling van de stichting:

Het geven of doen geven van openbaar en algemeen bijzonder basisonderwijs met inachtneming van artikel 17 van de WPO.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • Het stichten en beheren van scholen in het Gooi en omstreken.
  • Het samenwerken met stichtingen, verenigingen en/of publiekrechtelijke lichamen die een soortgelijk doel nastreven.
  • Alle andere wettige mogelijkheden waarlangs het doel bereikt kan worden.

De stichting kan om het doel te bereiken ambulante vormen van hulpverlening ontwikkelen of doen ontwikkelen en aan regulier en speciaal onderwijs aanbieden of doen aanbieden.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De hoofdlijnen van ons beleidsplan staan beschreven onder het kopje Missie/Visie op deze site.

Talent Primair wordt bestuurd door een College van Bestuur bestaande uit:

De heer W.J.J. van Brecht, voorzitter College van Bestuur en mevrouw F.H. Hooglandt, lid College van Bestuur.

Het beloningsbeleid voor het bestuur is gebaseerd op de CAO Bestuurders PO en voor het personeel volgens de CAO PO voor het Primair Onderwijs.

Een actueel verslag van de activiteiten en de financiële verantwoording kunt u teruglezen in ons bestuursverslag – jaarrekening 2017 (zie kopje bestuursverslagen/jaarrekeningen)