Door Wouter van der Schaaf – “De eerste berichten over het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) waren behoorlijk verwarrend. Die onzekerheid riep bij veel collega’s nogal wat weerstand en irritatie op. Maar aan de andere kant: het was serieus geld datons vooral kansen biedt: 700 Euro per leerling in het eerste jaar en 500 Euro in het tweede jaar. Dus toen de mist optrok zijn we fiks aan de slag gegaan.” Vincent van Aggelen, locatiedirecteur van De Ploeg in Laren en IB’er Lieke Fennema lichten toe hoe het proces verliep, nemen de plannen onder de loep en doen alvast prognoses over ‘hoe verder’. 

Goede startbasis

Lieke: ”Groot winstpunt is dat hier op De Ploeg stelselmatig als standaardprocedure een diepteanalyse wordt gemaakt op basis van Cito, Successpiegel, Zien en de methodegebonden resultaten. Veel materiaal dus dat direct voorhanden was. Dat scheelde alvast heel veel werk. Het vormde de solide basis voor de te maken plannen.” Vincent: “Vanuit de scan/diepteanalyse konden we meteen door naar de menukaart die een overzicht bood van effectieve interventies. Ik moet daar meteen aan toevoegen dat bij ons niet het geld leidend was maar de vraag naar ‘wat is nodig’. En het was niet zo moeilijk te ontdekken waar we in de corona-tijd op De Ploeg aantoonbare achterstanden hadden opgelopen. Het gaat dan vooral om technisch en begrijpend lezen. Om alle mogelijke misverstanden over De Ploeg in Laren weg te nemen: wij hebben een zeer gemêleerde schoolpopulatie. Het vormt een afspiegeling van de samenleving als geheel.

Voor korte en langere termijn

Lieke voegt daaraantoe dat na de lockdown twee groepen weer op school terugkwamen met wat zij omschrijft als ‘negatieve groepsdynamiek’. “Dat zal ook de komende tijd nog veel aandacht vereisen.” Tot zover de plannen voor de kortere termijn. Maar het NPO biedt ook mogelijkheden voor het ontwikkelen van plannen voor de langere termijn. “Zeker”, zegt Vincent, “Die tweede component van duurzaamheid hebben we ook in de plannen opgenomen. Daar zetten we in op de versterking van de professionele leercultuur waarbij we winst willen behalen voor iedereen die hier werkt. Overigens, ook hier gaat het om een plan dat perfect past in een proces dat al langer gaande was. De NPO-gelden maken mogelijk wat tot nog toe niet of maar heel gedeeltelijk mogelijk was.”

Teambetrokkenheid en externe assistentie

Beiden onderschrijven de noodzaak van de betrokkenheid van het team als geheel bij het maken van de plannen. “We hadden twee teambijeenkomsten. In mei en in juni. Vooral de tweede liep goed omdat we er ruim de tijd voor hadden genomen op een studiedag. Het moest eerst ‘landen’ dat er daadwerkelijk invloed kon worden uitgeoefend op dit initiatief. Toen dat er eenmaal was, begon het plan echt te leven en konden we van daaruit in gezamenlijkheid prioriteiten gaan opstellen. Die studiedag leidde tot aanscherping en kwamen we uit op wat de collega’s voor hún groep nodig hadden.”

Waardevolle steun kwam van bureau Expertis. Vincent: “We gingen uit van een leeg format. Dat werkten we eerst zelf gedetailleerd uit. Pas toen kwam Expertis in beeld. Het plaatste vragen en kanttekeningen, vulde leemten en dacht mee over prioritering. Maar liet ons aan het roer. Het leidde tot een verbeterd plan. Lieke: “Opvallend was wel hoe veel bureaus en bureautjes klaar stonden om in dit gat in de markt te duiken.”

Elkaars kennis en expertise benutten

Maar wie gaat dat allemaal uitvoeren? Waar is de menskracht? Vincent: “Gelukkig zijn het voornamelijk mensen die ook nu al op De Ploeg werken. Via dit plan kunnen we voorkomen dat kleuterklassen worden samengevoegd en kunnen we onderwijsassistenten behouden. Bij het leesonderwijs kunnen we zorgen voor een meer geïndividualiseerde aanpak. Vincent benadrukt het belang om de voortgang en de vooruitgang goed te beschrijven en te evalueren. Lieke voegt daaraantoe dat “we binnen Talent Primair meer gebruik moeten maken van elkaars kennis en expertise. Simpelweg omdat dat voor iedereen veel oplevert. ‘Samen’ is jammer genoeg nog niet een vanzelfsprekendheid.” Dus bepleiten zij om de komende twee jaar een aantal momenten te bepalen waarop samen wordt bezien om de doelen en de uitvoering te evalueren.” Een eerste terugblik? Lieke: “Voor mij was het echt ‘kicken’ om onder grote tijdsdruk deze plannen te maken. Vincent: ”Dit is hoognodig geld voor een kwaliteitsimpuls.” Laat het nieuwe schooljaar maar beginnen.