Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden die ervaring hebben op het gebied van bestuurlijke verantwoordelijkheid. De portefeuilles in de Raad van Toezicht zijn als volgt verdeeld:

Functie Naam Aantreding
Voorzitter De heer drs. M.P. Angenent MPA Herbenoemd juni 2015
Vice-voorzitter / Onderwijs De heer J.K. van der Waals Herbenoemd juni 2016
Personeel / Juridische zaken Mevrouw mr. M.L. Daarnhouwer-Beers Herbenoemd juni 2016
Personeel / Onderwijs Mevrouw M.S.J. Hendriks MBA Herbenoemd juni 2015
Financiën / Bedrijfsvoering De heer drs. A. Najib Herbenoemd oktober 2016
Financiën / Bedrijfsvoering De heer P.N.M. Sijm MBA Herbenoemd oktober 2015

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal herbenoemd worden, tenzij de Raad om zwaarwegende redenen anders besluit. De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de leden van de Raad van Toezicht. Onverminderd het bepaalde in dit artikel wordt daarbij:

  1. Bij een Raad van vijf leden: twee leden benoemd op bindende voordracht van de Regiegroep uit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert en twee leden benoemd op bindende voordracht van de personeels- en oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en één lid op bindende voordracht van Stichting Algemeen Bijzonder Traditioneel Vernieuwd Onderwijs (Stichting ABTVO).
  2. Bij een Raad van zeven leden: drie leden benoemd op bindende voordracht van de Regiegroep uit de gemeenten waar de stichting scholen exploiteert en drie leden benoemd op bindende voordracht van de personeels- en oudergeleding van de GMR en één lid op bindende voordracht van Stichting ABTVO.

Een lid van de Raad van Toezicht kan niet in dienst zijn van de stichting of lid zijn van de GMR of de Regiegroep het GO. Dit waarborgt naast de onafhankelijke en professionele opstelling van de betrokken leden de onafhanke­lijkheid van de Raad van Toezicht als geheel. De nevenactiviteiten van onze Raad van Toezicht ziet u op Nevenactiviteiten leden Raad van Toezicht TP. 

De RvT Talent Primair beschikt over een algemene Profielschets RvT. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn in de regel openbaar. Belangrijke instrumenten voor de Raad om Toezicht te houden zijn de integrale rapportages die opgeleverd worden in het kader van de planning- en controlcyclus.

De leden van de Raad van Toezicht zetten hun kennis in op grond van hun maatschappelijke betrokkenheid om toezicht te houden op de onderwijs- en bedrijfsvoering processen van Talent Primair.

Door het aanvaarden van de door de PO-raad in 2010 gepubliceerde Code Goed Onderwijs, Goed Bestuur, moet de toezichthouder (Raad van Toezicht) erop toezien dat het bestuur van Talent Primair beschikt over een “klokkenluidersregeling”. Ter bescherming van de melder van een misstand heeft Talent Primair een klokkenluidersregeling opgesteld 2.31 Klokkenluidersregeling.